Ke stažení

 25 souborů
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2019
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 285 Kb | 27.11.2018
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).
Projekt SUCHO 2015 - PLNĚNÍ PROJEKTU 1-6/2016
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 5894 Kb | 15.09.2016
V závěru roku 2015 byl spuštěn Projekt SUCHO 2015 zaměřený na vytvoření krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti VZ a s tím spojeným možným rizikem nedostatku vody v regionu Jesenicka, který má za cíl minimalizovat negativní dopady sucha a zabezpečit zásobovaný region dostatkem pitné vody. Cílem této 1. monitorovací zprávy projektu bylo zejména podrobně vyhodnotit rok 2015 a vývoj situace v prvním pololetí roku 2016.
Reklamační řád
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 205 Kb | 31.12.2014
Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., jako vlastník a provozovatel  inženýrské  sítě -  vodovodů a  kanalizací (dále jen provozovatel) zajišťující dodávku pitné vody z veřejného vodovodu, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich  čištění, vydává ve smyslu § 36,  odst. 3, písm. g) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění  (dále jen Zákon), a v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb.  o ochraně spotřebitele  v  platném  znění,  a  příslušná ustanovení  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský zákoník tento reklamační řád (dále  jen  RŘ), který zejména stanovuje předmět a  formu, způsob a místo uplatnění práv odběratele z vadného plnění, práva odběratele z vadného plnění vůči provozovateli.
Žádost o vyjádření ve formátu xls
Dokument Aplikace Excel | Velikost souboru: 77 Kb | 20.02.2015
Žádost stahujte, neotvírejte v prohlížeči. Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí. K žádosti přiložte přílohy dle návodu. Žádost můžete odeslat i ve formátu xls. Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení. 
Žádost o vyjádření ve formátu pdf
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 53 Kb | 20.02.2015
Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí. K žádosti přiložte přílohy dle návodu. Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení. 
Žádost o povolení k napojení vodovodní a kanalizační přípojky
Dokument Aplikace Excel | Velikost souboru: 85 Kb | 08.04.2015
Žádost s Vámi rádi vyplní pracovníci našeho zákaznického centra. K vyplnění žádosti se prosím řádně připravte a přichystejte si potřebné údaje ze stavebního úřadu, projektové dokumentace, či katastru nemovitostí.
Žádost o povolení k napojení vodovodní a kanalizační přípojky
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 102 Kb | 08.04.2015
Žádost s Vámi rádi vyplní pracovníci našeho zákaznického centra. K vyplnění žádosti se prosím řádně připravte a přichystejte si potřebné údaje ze stavebního úřadu, projektové dokumentace, či katastru nemovitostí.
Předávací protokol k odběrnému místu
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 95 Kb | 27.09.2016
Předávací protokol k odběrnému místu - formulář se podepisuje na zákaznickém centru oběma stranami nejpozději do 15 dnů po přepisu nemovitosti na nového vlastníka.
Ochranná pásma ve formátu pdf
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 158 Kb | 20.02.2015
Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.
Souhlas SIPO
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 92 Kb | 21.09.2016
Souhlas SIPO - jednoduchý formulář pro platbu záloh pro příznivce SIPO
Objednávka
Dokument Aplikace Excel | Velikost souboru: 77 Kb | 10.08.2015
Objednávka prací a služeb ve formátu xls
Objednávka
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 53 Kb | 10.08.2015
Objednávka prací a služeb ve formátu pdf
Žádost o přezkoušení vodoměru
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 98 Kb | 21.09.2016
Žádost o přezkoušení vodoměru - prosím důkladně si prostudejte podmínky přezkoušení. Podání žádosti nemá odkladný účinek pro předepsanou platbu vodného a stočného.
Reklamační protokol
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 95 Kb | 21.09.2016
Reklamační protokol - formulář pro podání reklamací
Výpočet množství srážkových vod
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 97 Kb | 21.09.2016
Výpočet množství srážkových vod - s vyplněním vám rádi pomohou zaměstnanci zákaznického centra
Plná moc
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 92 Kb | 27.09.2016
Technické podmínky pro geodety
Archív RAR | Velikost souboru: 896 Kb | 10.05.2015
Tyto technické podmínky definují tvorbu dokumentace skutečného provedení vodovodních a kanalizačních sítí (včetně jejich přípojek), které provozuje nebo bude provozovat Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). Účelem těchto podmínek je jednoznačné vymezení požadavků na geodetické zaměření skutečného stavu ze strany provozovatele sítě tak, aby po jejich následném dílčím zpracování byly výsledky využitelné pro jednotnou provozní dokumentaci VAK.
Kanalizační řád
Archív ZIP | Velikost souboru: 29674 Kb | 25.02.2015
Kanalizační řád kanalizační soustavy Jeseník, stokových sítí města Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně, Česká Ves, pro veřejnou potřebu. Soubor má 29MB.
Protinávrhy města Jeseník
Archív ZIP | Velikost souboru: 3261 Kb | 27.06.2017
Protinávrhy města Jeseník na řádnou valnou hromadu konanou 29. 6. 2017
 25 souborů